Informatyka

Oferujemy rozwiązania informatyczne oraz tworzymy aplikacje w środowiskach graficznych: Bentley MicroStation, Geomedia, ArcGIS, AutoCad, GE Smallworld, czy też w bazach danych MsAccess, MsSQL, PostgreSQL, Oracle. Narzędzia te wspierają różne rozwiązania CAD/GIS w naszych projektach.

Mamy w swoim portfolio zarówno gotowe produkty dla klientów zewnętrznych jak i rozwiązania dedykowane do użytku wewnętrznego. Informatyka to również całkiem nowe wyzwania i zupełnie nowe zagadnienia, które stają się samodzielnymi tematami i projektami informatycznymi. Realizujemy zadania związane z analizami i weryfikacją różnych rejestrów publicznych, jak choćby baz EGiB czy zbiorów Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. Budujemy aplikacje dla tworzenia plików w formacie GML dla różnych typów zbiorów danych geodezyjnych i kartograficznych.

Oferujemy usługi informatyczne w segmentach zadań:

 

Geodezyjno – informatyczna analiza i porównanie baz danych EGiB i KW

Bardzo na czasie jest nasza oferta wykonania usług związanych z analizą i porównaniem bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) z bazą danych Ksiąg Wieczystych po migracji (KW).

Wykonana przez nas szczegółowa analiza obu rejestrów publicznych daje wynik w postaci raportów rozbieżności pomiędzy bazami EGiB i KW. Są to raporty dla podmiotu i przedmiotu (działki i lokale). Raporty zawierają wszystkie wyszukane przez nas niezgodności pomiędzy bazami KW i EGiB, wykazują oczywiste oraz prawdopodobne błędy, jak również wskazują na braki występujące w obu bazach.

Dysponując pozyskanymi danymi z elektronicznej bazy Ksiąg Wieczystych, zapisanymi tam relacjami oraz sięgając do archiwalnego i aktualnego SWDE baz EGiB jesteśmy w stanie wykonać także usługę dodatkową, jaką jest coroczna aktualizacja zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Informatyczny charakter opracowania eliminuje dotychczasowe niedogodności związane z ich tradycyjnym, nie zautomatyzowanym sporządzaniem.

Przykładowe realizacje:

 • Powiat Grójecki – Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg Wieczystych oraz sporządzenie aktualnych sprawozdań nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego dla powiatu grójeckiego (2013-2015)
 • Miasto Bielsko-Biała - Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg Wieczystych dla jednostki ewidencyjnej miasto Bielsko-Biała (2013)
 • Powiat Pszczyński - Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg Wieczystych dla obszaru Powiatu oraz aktualizacja wykazów nieruchomości Skarbu Państwa z terenu Powiatu Pszczyńskiego (2013)
 • Powiat Lwówecki - Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg Wieczystych dla działek Skarbu Państwa i działek Powiatu oraz uzupełnienie, poprawa, aktualizacja i wykonanie sprawozdań nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Lwóweckiego (2013)
 • Miasto Tychy – Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg Wieczystych dla miasta Tychy (2012)
 • Miasto Jaworzno – Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg Wieczystych dla miasta Jaworzno (2012)
 • Powiat Bolesławiecki – Porównanie i weryfikacja zgodności bazy EGiB z elektroniczną bazą Ksiąg Wieczystych dla części Powiatu (2012)
 

Aplikacje do wykonania kontroli na miejscu dla metody FOTO

Aplikacje te, rozwijane przez nas już od 10 lat, zostały pozytywnie zweryfikowane przez 12 firm realizujących kontrole w 7 województwach kraju w latach 2005-2014, w tym również przez naszą firmę. Z całą pewnością można stwierdzić, że duże doświadczenie w realizacji kontroli obszarowych pozytywnie wpłynęło na rozwój aplikacji, dzięki czemu nasze rozwiązanie jest kompletne, dojrzałe, nastawione na efektywność i jakość opracowania.

Oferowane przez nas oprogramowanie składa się ze ściśle powiązanych ze sobą aplikacji na PC: „Kontrole” i „KontroleProtokoły” – jako aplikacje bazodanowe w środowisku MsAccess / MsAccessRuntime / PostgreSQL, aplikacja „KonRol” – jako aplikacja graficzna w środowisku MicroStation V8 2004 / PowerMap V8 2004 oraz aplikacja na PDA: „GpsFOTO”.

Wspólne cechy aplikacji to:

 • dostosowanie rozwiązań do aktualnej instrukcji ARiMR
 • dane opisowe i graficzne zintegrowane w jednej bazie (PostgreSQL 8.4 lub MsAccess)
 • jedna baza dla wszystkich zleceń
 • automatyczne generowanie raportów z kontroli, formularzy FOTO, szkiców i itp.
 • wieloaspektowa weryfikacja danych
 • monitoring postępu prac
 • elastyczność technologii
 • współpraca z oprogramowaniem firm trzecich
 • pomoc dla użytkowników on-line

Kontrole

Aplikacje w środowiskach: Bentley MicroStation i MsAccess

Istnieje w firmie pewna część aplikacji, które są rozwijane i ulepszane już od lat. Są to narzędzia, które świetnie sprawdzają się w naszej bieżącej działalności oraz w realizowanych przez nas projektach. Taki był rodowód ich powstania i takim celom miały służyć. Obecnie, niezależnie od tego, że obsługują nas, to również – przy swojej dopracowanej formie - przedstawiają wartość handlową dla klientów zewnętrznych. Filarami tworzonego oprogramowania są środowiska: Bentley MicroStation – dla komponentów graficznych oraz środowisko MsAccess/MsSQL - dla modułów bazodanowych.

Nabyte przez nas doświadczenie stwarza możliwości oferowania pokrewnych usług różnym odbiorcom.

Przykładowe rozwiązania:

 • Aplikacja „DokumentacjaEGiB” – wspomaga wykonanie prac podziałowych oraz zadań związanych z modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków.
  • Moduł „BazaDanych” usprawnia prace związane z wykonywaniem podziałów/scaleń nieruchomości a także z modernizacją EGiB. Baza danych zarządza danymi opisowymi EGiB, a w ślad za tym pozwala na ich weryfikację, rozlicza klasoużytki, tworzy raporty, zestawienia, wykazy, generuje dokumenty wymagane w pracach katastralnych.
  • Moduł „Szkice” umożliwia półautomatyczne tworzenie szkiców katastralnych, wstępnych projektów podziału oraz projektów podziału nieruchomości na podstawie zobiektowanej mapy ewidencyjnej lub w sposób niezależny od mapy ewidencyjnej.
 • Aplikacja „InwentaryzacjaOsnowy” – wspomaga proces inwentaryzacji osnowy geodezyjnej, umożliwia gromadzenie informacji na temat punktów osnowy w sposób jednolity w bazie danych, z wykorzystaniem słowników tam gdzie to możliwe. Przyjazny interfejs użytkownika, import danych, weryfikacja danych, generowanie definiowalnych zestawień, to podstawowe zalety proponowanego rozwiązania.
 • Aplikacja „Operaty” – wspomaga proces gromadzenia oraz weryfikacji danych dotyczących operatów geodezyjnych, wykorzystywana przy pracach związanych z archiwizacją zasobu operatów prawnych i sytuacyjnych ODGiK.
 • „Zlecenia” – grupa wewnątrz firmowych, zintegrowanych aplikacji do zarządzania zleceniami (projektami), kontrolą postępu prac na zleceniach, zarządzaniem czasem pracy (moduł „elektronicznych tygodniowych kart pracy” ETKP), kontrolingiem, itp. Oferowane programy sprawdzą się dobrze w każdej firmie usługowej, szczególnie o profilu geodezyjno – kartograficznym.
 • „CEDatabase” – aplikacja dla Grontmij Polska, wspierająca realizację projektów zgodnie ze specyfikacją FIDIC

GesutXMProjekt systemu GISAplikacja do rozliczeń prac

Inne usługi informatyczne

Dopełnieniem naszej oferty informatycznej są realizacje z pogranicza GIS lub takie projekty, do których wykonania udział informatyka jest niezbędny. Poniżej przedstawiamy zaledwie parę przykładowych opracowań. Więcej znajdziecie Państwo w dziale Opracowania CAD/GIS.

Z bieżących zagadnień, atrakcyjną wydaje się być nasza oferta dla służb geodezyjnych na wykonanie usługi konwersji cyfrowych map zasadniczych do struktur BDOT 500. Takie opracowanie już wykonaliśmy.

Przykładowe projekty:

 • Konwersja cyfrowej obiektowej mapy zasadniczej do BDOT 500 dla Miasta Rybnika w ramach „Geoinformacyjnej Platformy Usług Elektronicznych (GPUE)” (2013-2015)
 • Zaprojektowanie baz danych w środowisku ArcGIS dla celów bilansów wodno-gospodarczych, ochrony środowiska, emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz dla Master Planów (2012-2014) – więcej w dziale Opracowania CAD/GIS
 • Utworzenie plików GML dla celu konwersji opracowań cyfrowych wykonywanych dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku w ramach projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (2011-2013)
 • Zaprojektowanie i utworzenie bazy grobów cmentarza parafialnego w Żorach (2008)

Projekt systemu GIS