Opracowania CAD/GIS

W naszych opracowaniach CAD/GIS korzystamy z różnych środowisk graficznych: Bentley MicroStation, Geomedia, AutoCad, ArcInfo, GE Smallworld Core Spatial Technology, GeoInfo, Ewid2007, EwMapa, czy też z rozwijanego przez nas, we współpracy z Grontmij Geo Informatie, systemu dgDialog. Pracujemy na bazach: MsAccess, Oracle, MsSQL Server, PostgreSQL. Zakres naszych opracowań obejmuje: tworzenie numerycznych map ewidencji gruntów i budynków oraz numerycznych map zasadniczych, baz BDOT 500 i baz GESUT oraz archiwizacji zasobów dokumentacji dla administracji powiatowej. Tworzymy również opracowania map topograficznych a w zakresie baz danych SIT/GIS dla sieci uzbrojenia terenu możemy mierzyć się z dużymi projektami dla firm branżowych. Przemawiają za nami bardzo dobre referencje od klientów holenderskich i niemieckich. W naszej ofercie znajdują się również opracowania dla górnictwa oraz dla gospodarki wodnej i ochrony środowiska. W wielu projektach stosujemy własne rozwiązania informatyczne oraz własne aplikacje. Dzięki temu możemy podejmować się nowych wyzwań, ale też  wspomagać naszą wydajność jak i usprawniać procesy kontroli jakości.

Działamy w segmentach zadań:

Wykonujemy też:

 

Mapy numeryczne Ewidencji Gruntów i Budynków

Ten rodzaj opracowań numerycznych posiada u nas najdłuższy rys historyczny, bo już w 1993 roku wykonaliśmy jedno z pierwszych w kraju opracowań numerycznej mapy ewidencyjnej dla obrębów Kleszczów i Osiny w Żorach. Następne lata to wiele kolejnych opracowań numerycznych map EGiB, dla tworzenia których źródłem były: operaty ewidencyjne, stare dokumenty katastralne, zarysy pomiarowe, sporadycznie sama tylko mapa ewidencyjna. Wykonując prace w różnych częściach kraju, musieliśmy również radzić sobie z różnorodnością środowisk graficznych i systemów bazo-danowych. Opracowania w naszym systemie dgDialog miały też swój znaczący udział w rynku map numerycznych EGiB.

Przykładowe realizacje:

 • Aktualizacja i poprawa numerycznej mapy EGiB dla Powiatu Mogileńskiego (2014-2015)
 • Budowa baz danych EGiB dla gminy Gorzyce Powiatu Wodzisławskiego (2014-2015)
 • Utworzenie bazy danych EGiB dla obrębów: Kocoń, Las i Ślemień w Powiecie Żywieckim w ramach wykonywanych prac Modernizacji EGiB (2012-2014)
 • Konwersja baz danych PODGiK w Grodzisku Mazowieckim w zakresie EGiB i mapy zasadniczej (2011-2013)
 • Założenie numerycznych map EGiB dla 4 gmin Powiatu Ząbkowickiego (2012)
 • Informatyzacja części kartograficznej operatu ewidencyjnego dla obrębu Rydułtowy Dolne (2010-2011)
 • Pozyskanie danych katastralnych oraz obszarów kwalifikowalnych na potrzeby sytemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) dla województwa wielkopolskiego (2005-2006)

Mapy numeryczne

Numeryczne mapy zasadnicze, BDOT 500 i GESUT

W ślad za opracowaniami numerycznych map ewidencyjnych nastały czasy sporządzania numerycznych map zasadniczych. Z początku były to tzw. „mapy kreskowe”, z czasem obiektowe, teraz w pełni bazo-danowe. Zmieniające się przepisy też wymuszały coraz to inny sposób tworzenia numerycznych map  zasadniczych czy też obiektowych map sieci branżowych na potrzeby Geodezyjnej Ewidencji Uzbrojenia Terenu (GESUT). Obecny stan prawny narzuca tworzenie baz danych obiektów topograficznych w skalach od 1:500 do 1:5 000, czyli tzw. BDOT 500 oraz budowanie inicjalnych baz GESUT.

Cytowane opracowania numeryczne wykonywano, w zależności od rodzaju projektu, na bazie danych z operatów zasobu geodezyjno – kartograficznego lub poprzez wektoryzację na rastrze zeskanowanych map analogowych. Przyjazne dla tego typu projektów okazywały się dla nas środowiska graficzne Autodesku, Bentleya, czy naszego systemu dgDialog. Przy posiadanych umiejętnościach radzenia sobie z wymianą danych pomiędzy różnymi systemami CAD/GIS, nie były dla nas ograniczeniem także zadania realizowane w innych środowiskach graficznych takich jak GeoInfo, TurboEWID czy EwMapa.

Przykładowe realizacje:

 • Modernizacja i standaryzacja obiektów topograficznych BDOT 500 dla miasta Piotrków Trybunalski (2015)
 • Założenie baz danych BDOT 500 i GESUT dla Gminy Otmuchów w Powiecie Nyskim (2014)
 • Wykonanie numerycznej mapy zasadniczej w postaci wektorowo-obiektowej dla dzielnicy Bielany miasta Warszawy (2013-2014)
 • Uzupełnienie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej dla Powiatu Oświęcimskiego (2012-2013)
 • Konwersja baz danych PODGiK w Grodzisku Mazowieckim w zakresie EGiB i mapy zasadniczej i archiwizacji dokumentacji (2011-2013)
 • Rozbudowa danych źródłowych o naziemne i podziemne uzbrojenie terenu w ramach projektu „Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim” (2011-2012)
 • Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia GESUT dla sieci kanalizacyjnej miasta Piekary Śląskie (2011-2012)
 • Utworzenie zasobu numerycznego mapy zasadniczej dla miasta Zbąszynka (2010-2011)
 • Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia GESUT dla sieci gazowej miasta Tychy (2009-2010)
 • Założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia GESUT dla sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej i ciepłowniczej miasta Żory (2008-2010)

Mapy numeryczne

Opracowania GIS sieci uzbrojenia terenu

Poczynając od roku 1997 uczestniczymy w pozyskiwaniu danych o sieciach uzbrojenia terenu w zakresie geometrii sieci i atrybutów opisowych do systemów GIS. Prace wykonywaliśmy w oparciu o specjalistyczne aplikacje branżowe, głównie w środowisku GIS GE Smallworld Core Spatial Technology. Pierwsze, ogromne projekty, to prace dla holenderskich firm wodociągowych, wykonywane we współpracy z Grontmij Geo Informatie. W tym samym środowisku GIS wykonaliśmy też dwa projekty krajowe dla sieci ciepłowniczej oraz kilka lat później, we współpracy z firmą ESN, projekty dla klienta niemieckiego w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych i telekomunikacyjnych. Również dla klienta niemieckiego zrealizowaliśmy duży projekt dla sieci energetycznych w aplikacji SisNet w Środowisku Bentley MicroStation.

Wszystkie te projekty były zadaniami wymagającymi znacznego wysiłku organizacyjnego oraz angażującymi duży potencjał osobowy. Ostre kryteria jakościowe zdefiniowane przez klientów zagranicznych determinowały technologię wykonania projektów, z dużym ukierunkowaniem na przemyślany i skuteczny system kontroli jakości. Sprostaliśmy tym wymaganiom. Satysfakcją dla nas była wysoka ocena prac przez zagranicznych klientów. Nabyte doświadczenia procentowały też w późniejszych projektach krajowych, związanych z tworzeniem baz danych dla Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).

Przykładowe realizacje:

 • Pozyskanie danych o sieci energetycznej do systemu sisNET dla obszaru Landu Schleswig-Holstein Niemcy (2006-2008)
 • Pozyskanie danych o sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do systemu GE Smallworld dla obszaru Landu Peine Niemcy (2005-2007)
 • Sporządzenie obiektowej mapy sieci ciepłowniczej dla miasta Warszawa, dzielnice: Żoliborz, Wola, Sródmieście, Ochota, Mokotów i Praga Południe (2005-2006)
 • Przetworzenie do systemu GE Smallworld danych dla sieci ciepłowniczej miasta Łodzi (2000-2001)
 • Projekt WGld - przetworzenie do systemu GE Smallworld danych dla sieci wodociągowej dla Prowincji Gelderland w Holandii (1999-2001)
 • Projekt FDM - przetworzenie do systemu GE Smallworld danych dla sieci wodociągowej dla Prowincji Flevoland w Holandii (1999-2001)
 • Projekt LIS200 - przetworzenie do systemu GE Smallworld danych dla sieci wodociągowej dla Prowincji Noord Holland w Holandii (1998-1999)

Mapy numeryczne

Opracowania cyfrowych map topograficznych

Mapa topograficzna jest opracowaniem kartograficznym o treści przedstawiającej elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi wraz z ich przestrzennymi związkami. Cyfrowe bazy topograficzne obejmują tematykę dotyczącą: budynków, budowli i urządzeń, pokrycia i kompleksów użytkowania terenu, sieci wodnych, komunikacyjnych, uzbrojenia terenu, terenów chronionych jak i przedstawiają jednostki podziału terytorialnego. Tworzy się je w skalach opracowań od 1:10 000 do 1:100 000. Cyfrowe bazy topograficzne mają szerokie zastosowanie cywilne i wojskowe, a każde z tych opracowań ma swoją własną specyfikę. 

Oba wspomniane typy opracowań, zarówno w komponencie TOPO jak i KARTO, są wykonywane przez naszą firmę. Środowiskiem GIS dla tworzonych przez nas topograficznych baz danych jest oprogramowanie Geomedia firmy Intergraph.

Przykładowe projekty:

 • Zaktualizowanie wojskowych map wektorowych VMap level 2 w skali 1:50 000 dla obszarów województwa opolskiego i dolnośląskiego (2014-2015)
 • Uzupełnienie i aktualizacja istniejących zbiorów Topograficznej Bazy Danych obiektów topograficznych oraz dostosowanie ich do obowiązujących struktur dla części województwa śląskiego (2012-2013)
 • Topograficzna Baza Danych (TBD) dla pełnych klas lub podklas klas obiektów bazy danych obiektów topograficznych, kompleksów pokrycia terenu, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń dla obszaru województwa śląskiego (2010-2012)

Mapy numeryczne

Inne opracowania CAD/GIS

Cyfrowe opracowania graficzne i bazodanowe stanowią szerokie spektrum możliwości zastosowania w różnych sferach gospodarki. Właściwym miejscem dla takich rozwiązań są te obszary wykorzystania, gdzie interesuje nas przestrzeń geograficzna oraz lokalizacja przestrzenna obiektów lub zdarzeń. Przypisanie do obiektów geometrycznych informacji tekstowych, rastrowych czy multimedialnych wzbogaca bazę danych, dając w sumie świetne narzędzie do zarządzania i analiz, często ogromną ilością danych. Bazy GIS to również szybki dostęp do informacji.

Są to tematy i wyzwania, które nam bardzo odpowiadają. Przemawia za tym nasze doświadczenie z realizacji różnorakich zadań z pogranicza CAD/GIS, plusem jest znajomość różnych środowisk graficznych oraz standardów wymiany danych, nie bez znaczenia jest, że sami wspomagamy się informatycznie.

Z innych, niż około geodezyjnych, sfer tematycznych wykonywaliśmy projekty w zakresie opracowań geologiczno-górniczych w systemie Geolisp i Autodesk Civil, czy też prace na rzecz analiz wodno-gospodarczych i ochrony środowiska w środowisku ArcGIS. Z małych projektów stworzyliśmy „mini GIS” dla zarządzania cmentarzem w systemie dgDialog.

Można by było mnożyć tematy i różnorodne możliwości potencjalnych zastosowań opracowań z dziedziny Geograficznych Systemów Informacji. Na szukanie takich rozwiązań i zadań bardzo zachęcamy.

Przykładowe projekty:

 • Zaprojektowanie baz danych w ramach programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (2014)
 • Zaprojektowanie baz danych w ramach opracowania Master Planów dla obszarów dorzeczy Wisły i Odry (2014)
 • Zaprojektowanie baz danych dla wykazania wielkości emisji i stężeń substancji priorytetowych wraz z analizą danych i generowaniem kart charakterystyki cieków dla Dolnej Wisły, Małej Wisły, Górnej Odry i Czadeczki (2013)
 • Zaprojektowanie baz danych dla celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych, podziemnych i obszarów chronionych (2013)
 • Zaprojektowanie i utworzenie baz danych dla sporządzenia modelu matematycznego bilansu wodno gospodarczego oraz bilansu jakościowego wód dla zlewni rzek: Łada, Ropa, Barycz, Górna Odra, Brda, Reda, Mień (2012-2013)
 • Opracowanie numerycznych modeli złóż, cyfrowych map geologiczno-górniczych i informacji bazodanowych w ramach „Wdrożenia systemu prowadzenia numerycznego modelu złoża na potrzeby Kompanii Węglowej S.A.” (2009-2010)
 • Zaprojektowanie i utworzenie bazy grobów cmentarza parafialnego w Żorach (2008)

Mapy numeryczne

Cyfryzacja i archiwizacja zasobów dokumentacji analogowej

Modernizacja sposobu funkcjonowania administracji państwowej poprzez programy: e-administracja, e-urząd, e-usługi, to w gruncie rzeczy inwestycje w powszechny dostęp do informacji i w możliwości obsługi stron przez internet. Są to palące tematy na teraz jak i na najbliższe lata, szczególnie w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020. Świetnie wpisują się w te zadania wszelkie opracowania cyfrowe i bazodanowe oraz cyfrowa archiwizacja zasobów geodezyjno-kartograficznych przy Starostwach Powiatowych i Urzędach Miast. Cyfryzacja tychże zasobów, czyli skanowanie całej dokumentacji oraz łączenie jej z cyfrową informacją graficzną, nadawaniem jej walorów przestrzennych, to zadania, które docenią zarówno pracownicy Urzędu jak i interesanci. Ten rodzaj prac nabiera rozpędu, został też niedawno unormowany prawnie. Asortyment nie jest nam obcy a prace archiwizacyjne wykonujemy już od dłuższego czasu jako części innych zadań, związanych z cyfrowym opracowywaniem map. W ostatnich latach zrealizowaliśmy kilka projektów typowo archiwizacyjnych wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Opracowania, w których wspomagamy się własnymi rozwiązaniami informatycznymi i bazo-danowymi, wykonywaliśmy w różnych systemach teleinformatycznych.

Można sobie wyobrazić, że w wielu instytucjach, czy biurach też stykamy się z archiwami dokumentacji. Temat, który jest tak na czasie w branży geodezyjno-kartograficznej może się równie dobrze sprawdzać i w innych obszarach gospodarki.

Realizacje:

 • Skanowanie oraz utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych PZGiK dla terenu powiatu oświęcimskiego (2015)
 • Archiwizacja przestrzenna obrazów elektronicznych szkiców granicznych stanowiących dokumentację Wydziału Geodezji UM Zabrze (2013-2015)
 • Przekształcenie analogowej dokumentacji geodezyjnej do postaci cyfrowej dla miasta Rybnika w ramach „Geoinformacyjnej Platformy Usług Elektronicznych (GPUE)” (2013-2015)