Geodezja i kartografia

Wykonujemy pełny zakres prac geodezyjno - kartograficznych służących procesom inwestycyjnym oraz związanych z aktualizacją i modernizacją geodezyjnych zasobów: osnów, katastru i mapy zasadniczej.

Stosujemy najnowsze technologie, bazujące na automatyzacji pozyskiwania i przetwarzania danych pomiarowych wraz z numerycznym opracowaniem map w programach CAD / GIS. Doświadczenie i znajomość różnych środowisk graficznych, takich jak MicroStation, GeoMedia, AutoCad, dgDIALOG, wsparte własnym zapleczem informatycznym, pozwalają dopasować się do indywidualnych wymagań każdego klienta, jak również sprzyjają wydajności i jakości naszych opracowań.

 

Działamy w segmentach zadań: 

Podejmujemy się też nietypowych opracowań geodezyjnych i kartograficznych

 
Podziały, rozgraniczenia i scalenia nieruchomości

Wiemy jak ważne jest znaczenie własności i nieruchomości dla każdego procesu planowania przestrzennego, realizacji zadania inwestycyjnego czy też dla obrotu handlowego gruntami. To szerokie spektrum zadań dla geodety, w których zawierają się: podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, scalenia, wznowienia i ustalenia granic, jak również regulacje stanów prawnych nieruchomości. Takie prace wykonujemy od lat dla różnych klientów.

Przykładowe realizacje:

 • Odtworzenie granic i wykonanie podziałów dla rzeki Szotkówki i potoku Świerklańskiego (2014-2015)
 • Wycena, scalenie i podział nieruchomości dla obszaru „działy Zadzielskie” miasta Żywiec (2014-2015)
 • Wycena, scalenie i podział nieruchomości dla obszarów Przemysłowa II w Jaworznie (2014)
 • Wydzielenie pasa drogowego dla projektowanej Drogi  Regionalnej Pszczyna – Racibórz, odcinek w Rybniku (2013-2014)
 • Regulacja stanu prawnego drogi DK – 94 w Dąbrowie Górniczej (2012)
 • Podział gruntów pod projektowaną Nową Wieś – Nieboczowy (2012)
 • Wydzielenie pasa drogowego dla projektowanej drogi ekspresowej S-8 (2010)

 

Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)

Ewidencja gruntów i budynków - jako publiczny rejestr danych przestrzennych i opisowych, dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz danych dotyczących właścicieli nieruchomości - jest prowadzona w różnych systemach informatycznych, których podstawę stanowią komputerowe bazy danych ewidencyjnych. Stan ewidencji powodował, że wymagała ona - w zakresie gruntów - procesów modernizacyjnych, polegających głównie na dostosowaniu istniejących danych lub zbiorów EGiB do postaci przewidzianej wymogami ustawowymi. Z kolei w zakresie budynków i lokali były to przeważnie zadania związane z założeniem tych publicznych rejestrów.

EGiB to jeden z czołowych sektorów działalności firmy, poczynając od wczesnych lat 90-tych ubiegłego wieku. W przeciągu tak długiego okresu czasu zrealizowaliśmy wiele projektów w różnych  systemach bazo-danowych i systemach graficznych, obowiązujących w kraju.

Przykłady opracowań:

 • Modernizacja EGiB dla Powiatu Mogileńskiego (2014-2015)
 • Budowa baz danych EGiB dla gminy Gorzyce Powiatu Wodzisławskiego (2014-2015)
 • Doprowadzenie do zgodności Ksiąg Wieczystych z EGiB dla gminy Kobiór Powiatu Pszczyńskiego (2014)
 • Modernizacja EGiB z ustaleniem granic dla wszystkich działek zabudowanych w obrębach: Kocoń, Las i Ślemień w Powiecie Żywieckim (2012-2014)
 • Konwersja baz danych PODGiK w Grodzisku Mazowieckim w zakresie EGiB i mapy zasadniczej (2011-2013)
 • Modernizacja EGiB dla 4 gmin Powiatu Ząbkowickiego (2012)

Wykonujemy też:

Geodezyjno – informatyczną analizę i porównanie baz danych EGiB i KW

Sporządzanie i aktualizację zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa

ale o tym więcej w dziale Informatyka


Geodezja i kartografia

Mapy do celów projektowych

Mapy dla firm projektowych i inwestorów wykonujemy w oparciu o pomiar tradycyjny lub, w sytuacji większych opracowań, z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych. Dla dokładnego zobrazowania deformacji nawierzchni dróg, w przypadku inwestycji związanych z modernizacją istniejących szlaków komunikacyjnych, stosowaliśmy również metodę mobilnego skanowania. Opracowania numeryczne map w postaci 2D lub 3D, z numerycznym modelem terenu, wykonujemy w różnych środowiskach CAD/GIS, dopasowując się do wymagań klienta.

Przykładowe opracowania:

 • Mapa do celów projektowych dla sieci światłowodowych w Rybniku (2012)
 • Mapa do celów projektowych dla Nowej Wsi - Nieboczowy (2011)
 • Mapa do celów projektowych dla drogi ekspresowej S-8 (2010)
 • Mapa do celów projektowych dla modernizacji drogi krajowej DK-1 (2009-2010)

Geodezja i kartografia

Geodezyjna obsługa inwestycji

Każde, realizowane w terenie, przedsięwzięcie inwestycyjne wymaga udziału geodety. Pracownicy firmy dysponują doświadczeniem zarówno w obsłudze geodezyjnej inwestycji liniowych jak i kubaturowych.

Przykładowe realizacje:

 • Geodezyjna obsługa budowy sieci światłowodowych w Rybniku (2013-2014)
 • Geodezyjna obsługa budowy hali sportowej w Jastrzębiu Zdroju (2010-2011)
 • Geodezyjna obsługa budowy obwodnicy Bielska-Białej oraz modernizacji dróg wojewódzkich DW932 i DW935 w Żorach  (2004-2008)
 • Geodezyjna obsługa budowy fabryki Isuzu w Tychach (1997-1998)

Geodezja i kartografia

Geodezyjne osnowy szczegółowe   

Osnowy geodezyjne są podstawowym układem odniesienia dla prac geodezyjnych i kartograficznych w terenie. Ubiegający czas, zmieniająca się przestrzeń czy deformacje terenu w wyniku podziemnej eksploatacji surowców, powodują, że osnowy geodezyjne wymagają cyklicznych prac modernizacyjnych. Zmieniające się przepisy w dziedzinie geodezji i kartografii wymogły też konieczność przetworzenia istniejących baz osnów geodezyjnych do nowych rozporządzeń.

Prace modernizacyjne i rekonstrukcyjne dla geodezyjnych osnów szczegółowych poziomych i pionowych wykonujemy od wielu już lat praktycznie corocznie. Stosujemy tradycyjne metody pomiaru lub techniki satelitarne. W dostosowaniu bazy osnów do nowych przepisów - choć to zupełnie nowa sfera zadań - też posiadamy już stosowne doświadczenie.

Przykłady opracowań:

 • Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla miasta Ząbkowice Śląskie (2015)
 • Dostosowanie osnowy poziomej i wysokościowej do wymogów nowego rozporządzenia wraz z aktualizacją opisów topograficznych punktów osnowy dla miasta Jaworzno (2015) i dla miasta Gliwice (2014)
 • Założenie geodezyjnej osnowy wysokościowej III klasy dla miasta Żory (2014)
 • Inwentaryzacja i projekt szczegółowej osnowy wysokościowej dla miasta Świdnika (2014)
 • Założenie szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej dla miasta Zabrze (2013-2014)
 • Założenie i modernizacja poziomej osnowy szczegółowej III klasy dla 2 gmin Powiatu Nyskiego (2013)
 • Inwentaryzacja i sporządzenie projektu oraz realizacja projektu geodezyjnej szczegółowej  osnowy poziomej i pionowej II i III klasy dla miasta Sosnowca (2011-2012)
 • Inwentaryzacja i sporządzenie projektu oraz realizacja projektu geodezyjnej osnowy pionowej III i IV klasy dla miasta Kalisza (2011-2012)
 • Modernizacja poziomej osnowy szczegółowej II i III klasy dla Powiatu Mikołowskiego  (2010-2011)
 • Odnowienie osnowy poziomej dla części miasta Wrocławia (2010)
Geodezja i kartografia

Nietypowe opracowania geodezyjne i kartograficzne

Geodezja i kartografia to szerokie spektrum możliwości i pole do współpracy z innymi działami gospodarki, to różnorodne możliwości zastosowania oraz różni adresaci takich opracowań. Firma nasza jest otwarta na ciekawe pomysły i tematy oraz chętnie podejmuje się nowych wyzwań.

Przykłady nietypowych projektów:

 • Pomiar przekrojów korytowych i dolinowych oraz obiektów hydrotechnicznych i mostowych w zlewni rzeki Soły (2012) i w zlewni rzeki San (2009)
 • Pomiary gospodarstw rolnych, ubiegających się o dopłaty obszarowe w ramach unijnej wspólnej polityki rolnej, wykonywane dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. W latach 2004-2012 wykonywaliśmy corocznie kontrole gospodarstw rolnych metodami Inspekcji Terenowej lub metodą FOTO. Zadania realizowaliśmy dla obszarów województw: śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i pomorskiego.
 • Aktualizacja map sytuacyjno – wysokościowych dla obszarów górniczych kopalń KWK Halemba-Wirek i KWK Chwałowice dla potrzeb opracowania „Planu Ruchu” (2010)
 • Szczegółowa inwentaryzacja cmentarza w Żorach wraz z zaprojektowaniem i utworzeniem bazy grobów (2008)
 • Inwentaryzacja zagospodarowania działek oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z utworzeniem bazy graficznej i opisowej dla obszarów spółdzielni mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju, Żorach, Suszcu i Kaczycach (2008)
 • Szczegółowa inwentaryzacja 49 nieruchomości TESCO (hipermarkety i sklepy) wraz z numerycznym przedstawieniem wyników pomiaru (2007)
 • Pomiar i opracowanie mapy cyfrowej Centrum ogrodniczego „Flowerland” w Anglii (2004)
 • Ewidencja dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Gliwice (2004) i miasta Katowice (2003)